کارگزاران
۱- مسعود عطائی
۲- حسین نجف اوغلی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و مشاور شهردار مشکین شهر
۳- نجفقلی مشکبار مدیر مسئول نشریه خیاو و دبیر آموزش و پرورش
۴- فخرالدین سیدرحیمی شهردار شهر قصابه
۵- محبوب اسکندر زاده دانشجوی دکتری حقوق، مشاور شهردار ، دبیر مجمع اصلاح طلبان مشکین شهر
۶- جعفر محمدی شهردار شهر مرادلو ، کارشناس ارشد محیط زیست
۷- کامران زمان زاده کارشناس ارشد جامعه شناسی، مشاور شهردار مشکین شهر و مدیر مجموعه تبلغاتی زرین
۸- عباس انوری آذر رئیس جمعیت هلال احمر مشکین شهر
۹- ایرج عطایی کارشناس ارشد برق و عضو نظام مهندسی مشکین شهر
۱۰- حاکم جعفروند دبیر آموزش و پرورش
۱۱- میرسجاد فتاحی کارشناس کشاورزی
۱۲- عبدالرضا اسکندری کارشناس ارشد بهداشت مشکین شهر
۱۳- نادر خان محمدی کارشناس ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
۱۴- قاسم حسن زاده دبیر آموزش و پرورش ، کارشناس ارشد مهندسی برق و عضو نظام مهندسی مشکین شهر
۱۵- صفر حبیبی دبیر آموزش و پرورش، کارشناسی ارشد تاریخ اسلام ، عضو هیئت تحریریه سایت مشکین سلام
۱۶- رضا قاسمی کارشناس ارشد شیمی
۱۷- علی عسگر آل احمدی مهندس عمران