سال «مهار تورم، رشد تولید» پیش آهنگ پیشرفت و توسعه در اردبیل

برقراری صلح میان طایفه‌های مشگین‌شهری/پرونده مختومه شد

برپایی ۱۰ نوروزگاه عشایری برای استقبال از مسافران در اردبیل

اجاره سوئیت در مشکین شهر

بحران کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش اردبیل

ستاد دیه و خیرین مشگین‌شهری ۲۰۰ میلیارد ریال به آزادی زندانیان کمک کردند

اقامت بیش از ۵۳ هزار نفر قبل از عید در اردبیل

تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه‌سوری اردبیل به ۱۵۳ نفر رسید

حادثه دلخراش برای کودک ۲ ساله در اردبیل

تعیین قاضی ویژه برای رسیدگی به جرایم مربوط به چهارشنبه‌سوری در مشگین‌شهر

توزیع ناعادلانه امکانات شهری سبب مشکلات فرهنگی می‌شود

تمام اختیارات رئیس سازمان به استان‌ها تفویض شده است

کد خبر: 22295 | تاریخ انتشار: 16:42:13 - یکشنبه 21 شهریور 1395 | بدون نظر | |

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی:

مدیریت استعدادهای بازاریابی اینترنتی -علی جلیل زاده – ندا گل محمد زاده

۱ اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی ۳ خرداد ماه ۹۵-اردبیل مدیریت استعدادهای بازاریابی اینترنتی با استفاده از راهکارهای پیوسته و آنالین ۱ ندا گل محمدزاده ،علی جلیل زاده اسالم ۲ کارشناسی ارشد ، مهندسی مکاترونیک – گرایش طراحی ربات ها و سیستم های مکاترونیکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر neda_khiav@yahoo.com کارشناسی ارشد ، مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحداردبیل Alijalilzade490@yahoo.com

چکیدهunnamedunnamed

بازار محل پاسخگویی به نیازهای فیزیولوژیک افراد است و متشکل از خریداران بالقوه و بالفعل محصول می باشد. تنظیم بازار به عنوان یکی از مهمترین مسئولیت های وزارت بازرگانی بوده و تفسیر آن ایجاد رابطه منطقی بین تولید ، مصرف ، واردات و در واقع سیاستی جهت حمایت از جریان سازوکار اقتصادی است و عده ای از کارشناسان آن را نوعی هنر مدیریتی می دانند. تنظیم بازار با هدف دسترسی به اهداف ذیل صورت می گیرد: ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و جلوگیری از افزایش قیمت و تورم؛ افزایش رضایتمندی مصرف کننده و در نهایت رضایتمندی فراگیر مشتری )TCM)؛ کاهش میزان آسیب پذیری بازار داخلی از نوسان قیمت های جهانی؛ کسب اعتماد هر چه بیشتر جامعه به دستگاههای اجرایی و نظارتی.photo_2016-09-11_11-48-01photo_2016-09-11_11-47-52

واژههای كلیدی: بازاریابی پیوسته آنالین، بازاریابی اینترنتی،

۱ -مقدمه بازاریابی الکترونیکی، امکان انجام معامالت مرتبط در »محیط های متعامل و شبکه شده دیجیتالی« )DNI )را فراهم می آورد. در ابتدا تفکر بازاریابی را تمرکز در معامالت تصور می کردند. حداقل دو روند گسترده، روشی محدود در تعیین مشخصه های بازاریابی الکترونیک را الگوی معامالت می داند. نخست، در دهه ۱۹۹۰ تئوری بازاریابی به الگوی معامالت مرتبط گرایش یافت زیرا از لحاظ تاریخی، بازاریابی بر ایجاد مشتری به جای حفظ مشتری تأکید داشت. دیگران این دیدگاه را با ایده بازاریابی ارتباطی و نیز لزوم ارتباط متقابل به صورت یک به یک با تک تک مشتریان، ترکیب کردند، کاتلر در مقاله »مدیریت بازاریابی پیشرو« گفته است: »بازاریابی متعامل، بخشی از ایده ای بزرگ است که بازاریابی ارتباطی نامیده می شود.« این چشم انداز بزرگتر، بازاریابی را ارتباطی متشکل از سری پیوسته ای از اقدامات متقابل سازنده با تمامی مشتریان می داند.[۳[درسال ۱۹۸۹ اولین مبادالت تجاری از طریق شبکههای کامپیوتری صورت گرفت. پنج سال بعد تعداد کامپیوترهایی که به اینترنت پیوستند به طور فزایندهای افزایش یافت و این فرصت را برای شرکتها و مشتریان فراهم آورد تا در محیط دیجیتالی تجارت به دنبال کسب ارزش بیشتر باشند. اینترنت اولین محیط دیجیتالی تجارت نبود بلکه درسال ۱۹۸۱ دولت فرانسه پروژه تله تل را اجرا کرد که هدف اصلی آن بهبود خدمات مخابراتی بود که بعدها با توسعه فناوری کاربران اجازه یافتند کاال و خدمات مورد نیاز خودرا به صورت آن الین خریداری کنند. پس از اینکه وب توسط تیم برنرزلی معرفی گردید و مرورگرهایی توسط مایکروسافت و نت اسکیپ تولید شدند امکان جستجوی سریع تر وآسان تر در اینترنت برای کاربران فراهم شد و شرکتهای زیادی به ثبت قلمرو و طراحی و راه اندازی وبگاه اقدام نمودند.پیش بینی رابطه بین متغیرهای بازاریابی و متغیرهای واکنشی در تصمیمات مربوط به فعالیتهای تجاری که ، در آنها بازاریابی و خرید و فروش بهم وابسته است ، از اهمیت برخوردار می باشد ، این مثال ساده را در نظر بگیرید که ، یک خرده فروش باید قیمتی که با آن کاالیی خاص را به فروش برساند ، تعیین نماید . یک تصمیم گیری اصولی خرده فروش را بر آن می دارد که رابطه بین قیمت کاال ) متغیر بازاریابی ( و تقاضای کاال ) متغیر واکنشی ( را در قیمت گذاریهای مختلف مورد توجه قرار دهد . حال مثال را پیچیده تر در نظر بگیرید ، وضعیتی را فرض کنید که خرده فروش احساس می کند که انجام تبلیغات برای کاال به در آمد فراینده ای منجر خواهد شد. این تبلیغات ممکن است به شکل کاهش موقتی قیمت که از طریق بکارگیری کوپن حاصل می شود صورت گیرد . تعیین بهای اعتباری کوپن قیمت موثری که با آن کاال به فروش می رسد را مشخص می نماید و این قیمت موثر تنها در صورتی مشخص می گردد که تقاضا در مراحل قیمت گذاری مختلف معلوم باشد . با این وجود اگر سایر تاثیرات در نظر گرفته شوند ، تصمیم گیری سخت تر می شود . اگر خرده فروش چندین نمونه کاال را به فروش برساند ، کاهش قیمت یک نمونه خاص به خریداران ممکن است در طی دوره تبلیغ ، آن کاال را به مقدار زیاد ذخیره نمایند ، که این امر به کاهش فروش کاالیی که در دوره تبلیغ و در آمدهای خالص ثابت را دنبال می کند ، می انجامد . این مثال های باال بیانگر پیچیدگی بازاریابی و خرید و فروش می باشند . فردی ممکن است اینطور مطرخ نماید که این مساله تابع شیوه های تحلیلی است و بگوید که تصمیمات آگاهانه مبتنی بر بازاریابی و خرید و فروش مستلزم پیش بینی رابطه بسیار متنوع بین متغیرهای بازاریابی و متغیرهای واکنی باشند . به عبارت ساده تر ، آنها مستلزم این هستند که بدانیم که ، در زمان متغیر یک یا چند متغیر بازاریابی ، متغیرهای واکنشی چطور تغییر پیدا خواهند کرد . پیش بینی عملکرد یک متغیر واکنشی در هنگام تغییر متغیر بازاریابی نیازمند اطالعات و اگاهی هایی می باشد . شاخصاً این اطالعات از طریق تحقیقات بازاریابی که ، بواسطه خدمات پستی سریع ، پیام های مراکز خرید ، گفتگوهای تلفنی ، مذاکرات گروهی متمرکز و مواردی از این دست صورت می گیرند ، گرد آوری می شوند . در مثال ساده ای که در باال عنوان شد ، شخص ممکن است از طریق گفتگوهای تلفنی از مشتریان بخواهد که احتمال خرید کاالی مورد نظرشان را در قیمت گذاری های مختلف تشریخ نمایند و این اطالعات گردآوری شده را بکار گیرد تا رابطه بین متغیر بازاریابی ) قیمت ( و متغیر واکنشی ) تقاضا( را تعیین نماید . تاثیر متقابل یک شخص بر دیگری که در برخی از این شیوه های گرد آوری اطالعات ) برای مثال ، در گفتگوی تلفنی ( ضروری است ، توام با مدت زمان زیاد انجام کار ) برای مثال ، بواسطه زمان انتقال یک پست سریع به سوی و از طرف فرد پاسخگر ( و مقدار موثر اوقات – شخص بیانگر این شکل قدیمی تحقیقات بازاریابی اند که پرخرج ، کند و مستعد خطا و اشتباه می باشند . گسترش سریع اینترنت فرصتی را برای انجام تحقیقات بازاریابی آنالین ) OMR ) فراهم نموده است . در واقع بر اساس برخی پیش بینی ها ، حدود ۶۰ در صد جمعیت ایاالت متحده و اتحادیه اروپایی به اینترنت دسترسی دارند . بطور کلی ، این نواحی یاد شده همچنین بر طبق ” مجمع تحقیقات بازاریابی بریتانیا ) BMRA ) و مجمع متخصصان تحقیقات بازاریابی و نظریه پرداز دنیا ) ESOMAR ، ) سهم عمده قدرت خرید دنیا را در دست دارند . جدای از این ، نواحی مختلفی در آسیا دسترسی فزاینده ای به اینترنت یافته اند . این پذیرش گسترده اینترنت بخش وسیعی از جمعیت را به اینترنت قابل دسترس می سازد و این اطمینان را ایجاد می کند که نیازها و سالیق یک جمعیت عمده ا ی از مشتریان بطور آنالین و پیوسته جامه عمل پوشانده شود . هدف این مقاله این است . از طریق تحقیقات بازاریابی پیوسته و آنالین ) OMR ، ) امکان تهیه اطالعات تجاری عملی راسریعاً ، اصولی و نظامدار ، و بطور کم هزینه فراهم نماید . اگر پیچیدگی تصمیمات مبتنی بر بازاریابی و خرید و فروش را در فعالیتهای تجاری مدرن ، و نیز محدودیت های مکانی که لزوماً تحت تاثیر شیوه کار بردی کاغذ قرار دارند ، را در نظر بگیریم ، می بینیم که باید بر برخی جنبه ۳ اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی ۳ خرداد ماه ۹۵-اردبیل های مهم تحقیقات بازاریابی پیوسته ) OMR ) تاکید نمائیم . ما ، بطور ویژه ، آن جنبه هایی را مد نظر قرار می دهیم که در تالشهای مربوط به درک اجرای تحقیقات بازاریابی پیوسته مفید واقع خواهند شد .

۳ -طرح اجرای تحقیقات بازاریابی پیوسته آنالین تشخخخیص فرب بین تخقیقات بازاریابی پیوسخخته ( OMR ( و تحلیلهای تجاری قدیمی مفید و موثر می باشخخد . تحلیلهای تجاری قدیمی اطالعات موجود ، که در طی عملکردهای معمولی گرد اوری می شخخوند ، را بکار می گیرند تا روابط بین متغیرها ) که شامل متغیرهای بازاریابی و واکنشی هستند ( را دریابند . در مقابل ، تحقیقات بازاریابی پیوسته عمداً متغیر داده ، واکنش متناسخخخبی را دریافت می کنند . از اینرو ، اطالعات حاصخخخله از تحقیقات بازاریابی آنالین برای برقراری رابطه بین متغیرهای بازاریابی و واکنشی خاص مناسب تر می باشند . برای مثال ، در نظر بگیرند که یک تولید کننده ، بعنوان بخشی از کاربرد طرح یک محصول جدید ، قصد دارد از بهایی ) فایده ای ( که خریداران به ویژگی های مختلف محصول نسبت می دهند آگاهی یابد . چنین اطالعاتی به تولید کننده این امکان را می دهد که در محصخخخول جدید ویژگی های مسخخخاعد و مطلوب را بکار گرفته و ویژگی هایی که برای خریداران مطلوب و سودمند نمی با شد ، را بر طرف نماید . در تحلیلهای تجاری قدیمی بی شتر سعی بر این است که سودمندی ویژگی های را از فروشهای تاریخی نمونه های مختلفی که تولید کننده به فروش رسانده است ، معلوم و مشخخص نمایند . با این وجود ، چون ویژگی معینی که ، همیشخه حاضخر و موجود بوده وجود دارد ، این امکان وجود ندارد تا معلوم سازیم که آیا نبود آن ویژگی ، بر فروشها تاثیری خواهد داشت یا نه . از طرف دیگر ، تحقیقات بازاریابی آنالین ویژگی ها را تغییر میدهد و سخعی بر این دارند که احتمال خریدارانی که محصخول سخاخته و پرداخته را مشخخص می سخازند ، را تعیین نمایند ) برای مثال ، بواسطه یک بررسی از کاربران احتمال خرید یکی از چند محصول ساخته و پرداخته را مشخص می سازند ( اگر چه شیوه های ا صولی و نظامدار ی برای د ست یابی به مح صوالت ساخته و پرداخته وجود دارند ، ما بر آنیم که تاکید نمائیم که اطالعاتی که تحت تاثیر پراکتیو متغیر بازاریابی گرد آوری می شخخوند برای برقراری رابطه بین بازاریابی ) ویژگی های مح صول ( و متغیر واکن شی ) فروش ها ( منا سب تر خواهند بود . در OMR ، تغییر متغیر بازاریابی ب صورت پیو سته و آنالین انجام می شود و واکنش ها نیز به صورت آنالین و پیو سته دریافت می شوندبدین سبب که فرایند تغییر متغیر بازاریابی و در یافت واکنش ها نمی توانند مانع عملیات نرمال سایت گردند ، مادر ابتدا سایت را ت شریح نموده ، و تاکید می کنیم که چطور تغییر متغیر بازاریابی حاصل می گردد . ما فرض براین می داریم که وب سایتی وجود دارد که صفحاتش شامل محتوای شاخص سایتهای آنالین و پیو سته می با شد . ف ضایی برای تبلیغات با ن شان افقی و یا عمودی وجود دارد ، و نیز ف ضای برای محتوای اصخخلی صخخفحه موجود می باشخخد . ” کانون های بحران ” که در داخل محتوای اصخخلی جای دارند ، و یا کنترل های رد یابی به بازدید کننده این امکان را می دهند سایت را رد یابی کرده و در معامالت پب شنهادی تو سط سایت م شارکت نمایند . محتوای تبلیغات نشان دار بواسطه منطقی انتخاب می شود ، در سیستم فرعی پبشنهادی ” سرویس دهنده تجاری که ، سایت آنالین ۴ اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی ۳ خرداد ماه ۹۵-اردبیل بر روی آن گ سترش یافته ا ست ، درج گردیده ا ست . فعالیتهای معینی ) برای مثال ، یک خرید ( م ستلزم این ه ستند که فرد وارد سیستم شود ، در حالیکه در سایر فعالیتها نیازی نیست که فرد توسط سیستم شناسایی شود . در چنین حالتی ، فرد می تواند بعنوان یک کاربر بی نام و امضخخاس سخخایت را پویش و جسخختجو نماید . متغیر بازیابی توسخخط آگهی های با نشخخان افقی یا عمودی تغییر می یابد . برای مثال ، زمانی که قیمت ، یک متغیر بازاریابی اسخخت ، یک کوپن با یک نشخخان افقی یا عمودی به کاربر نشخخان داده خواهد شخخد کوپن قیمت موثر کاال را برای خریدار تغییر می دهد ) تغییر در متغیر بازاریابی ( و قبول کوپن توسط کاربر ) از طریق کلیک کردن ( و بازپرداخت بعدی متغیر واکنشی است . مکانیسخخخم های دیگری وجود دارند که برای تغییر متغیر بازاریابی قابل بکارگیری می باشخخخند ، هر چند که ما در این مقاله فرض براین داریم که همه متغیرهای بازاریابی بواسخخطه تغییر محتوای نشخخان های افقی یا عمودی تغییر می یابند . این امر به هیچ وجه از عمومیت شیوه پیشنهادی نمی کاهد و به بحث و بررسی های دقیق تر کمک می کند . نگاهی کلی یه زنجیره رویدادها دارد . جریان کلی با تعیین یک هدف از سخوی تاجر شخروع می شخود .برای مثال ، ” تعیین تقاضا بعنوان تابعی از قیمت ” ، یا ” تعیین نتیجه فروشهای نمونه B که به واسطه کاهش قیمت نمونه A ایجاد می گردد و ” غیره . متغیرهای بازاریابی و واکن شی م شخص می شوند ، و فعالیت گرد آوری – اطالعات شروع می شود . چنین فعالیت گرد آوری – اطالعات را یک ” تجربه ” می نامیم ، آماده سخازی یک تجربه OMR ممکن اسخخت سخایر سخخیسخختم های فرعی یک سرویس دهنده تجاری را مورد ا ستفاده قرار دهد . تجربه OMR سپس متغیر بازاریابی را برای بازدی کننده های انتخابی وب سخخایت تغییر می دهد و هر بازدید کننده انتخابی را به یک گروه تخصخخیص می دهد تا گروههای کنترلی و تجربی مشخخابهی را ایجاد نماید ) که بطور مفصل در بخش ۳ تشریح می گردد ( . بازدید کننده ها ) کاربران( بر مبنای تعداد کلیک هایشان ) طرح رد یابی ( ، توام با معامالت تاریخی کاربر ) در صورتی که کاربر واردسیستم شده باشد ( و سایر اطالعات قابل انتخاب می باشند . با این وجود ، بکار گیری روند کلیک نمایی زمینه انتخاب کاربر را حتی در آن زمانی فراهم می نماید که کاربر بعنوان یک کاربر بی نام ، بدون اینکه واقعاً وارد سیستم شده باشد ، در حال پویش و جستجو است . واکنش هر کاربر انتخابی یا بطور ضمنی یا صریحاً سنجیده می شود . تجربه برای یک دوره زمانی از قبل تعیین شده قابل اجرا باشخخد .یا اینکه یک معیار اطالعاتی – تئوری قابل اسخختفاده اسخخت . تاتجربه را در زمانی خاتمه دهد که ، دسخخت یابی به اطالعات از طریق مجموعه اطالعات مازاد پایئن تر از یک آ ستانه معین قرار گیرد . برای مثال ، گروه کنترل هیچ چیز مربوط به محصول را مشاهده نخواهد کرد ، وسه گروه مشابهی وجود خواهند داشت که ، کوپن هایی با قیمت کاهش یافته ۵ ، ٪۱۰ ٪ یا ۲۰ ٪ به آنها پی شنهاد می شود . واکنش متفاوت گروهها مبنایی را فراهم می سازد تا با تکیه بر آن تقا ضا را در قیمت گذاری های مختلف پیش بینی نمائیم .

۵ اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی ۳ خرداد ماه ۹۵-اردبیل ۱-۳ اصول تحقیقات بازاریابی آنالین نظام دار چندین ویژگی نوینی که بتوان با تکیه بر آنها تحقیقات بازاریابی که پیو سته و آنالین OMR را منظم ، سریع و کم هزینه نمائیم در بخش های بعدی تشخخخریح خواهند شخخخد . گروه های کنترلی و تجربی مشخخخابه بخش مهم تحقیقات بازاریابی آنالین OMR از طریق مشخخاهده تغییر واکنش که نشخخات یافته از تغییر متغیر بازاریابی ) قیمت دسخخته بندی کاالها و غیره ( اسخخت ، انجام می شخخوند . این مسخختلزم آن اسخخت که ، تاثیر احتمالی هر متغیری بغیر از متغیر بازاریابی تغییر یافته از بین می رود . OMRبه این مهم ، از طریق بکار گیری گروههای کنترلی و تجربی مشخخخابه ، نائل می شخخخود . برای تشخخخریح اینکه این امر ،چطورصخخحت و درسخختی نتایج حاصخله را افزایش می دهد ، فرض نمائید که تاجری در نظر دارد که تقاضخا را در مراحل قیمت گذاری مختلف معلوم و معین نماید . عرض می کنیم که ، چندین گروه از مشتریان بر حسب انتخاب تصادفی تعیین می شوند ، و کاال به هر گروه با قیمتی خاص عرضخخه می شخخود . تفاوت در واکنش کلی گروههای مختلف نمی تواند تماماً به تغییر قیمت نسبت داده شود ) مگر اینکه اندازه نمونه ای هر گروه بزرگ باشد ( . این بدین علت است که ، تفاوت های ویژگی های هر گروه نیز در تفاوت واکنش گروهها موثر و دخیل هستند ]۴٫]از این رو است که ، OMR نظریه گروه های کنترلی و تجربی مشابه را بکار می گیرد آن با اسختاده از دانش فعال ، یک پاسخخگر احتمالی را انتخاب می کند و آن شخخص را برای گروه کنترل در نظر می گیرد . سپس در هر گروه تجربی فردی خاص تعیین می شود که ، بر جور در می آید . ح سب یک سری معینی از صفات کاربر، با فرد گروه کنترل جور در می آید . صفات که جهت تعیین میزان تشابه بین دو شخص مورد استفاده هستند عبارتند از : اطالعات بر حسخخب جمعیت نگاری ، اطالعات برحسخخب – جله ) از قبیل : مجموع بسخخته خرید ( و اطالعات مربوط به روند کلیک نمایی . معیارهای ت شابه سازی که از کلیک نمایی من شا می گیرند ب صورت آنچه در زیر می آید ، م شخص می شوند : ” کار بردهای A و B تنها در صورتی متنا سب و شبیه ه ستند که انفراداً صفحات ۲ ۱ را بازدید نمایند. ” و این pn ,…, p , p تشابه کاربرهایی که ثبت نشده اند یا کسانی که وارد سیستم نشده اند را فراهم می سازد ما ، بطور خیلی نظامدار ، شیوه ای را برای د ست یابی” فا صله ” بین دو روند کلیک نمایی تو سعه بخ شیده ایم . شیوه ما بر مبنای پیش بینی فا صله بین دو صفحه است . به لحاظ تئوری ، فاصله بین دو صفحه باید بر مبنای تحلیل معنایی محتویات صفحه باشد . با این وجود ، بیشتر صفحات وب شامل ت صاویر ) یا سایر اطالعات برح سب – و سایل ارتباطی ( می با شند ، و ضعیت فعلی فن آوری امکان چنین تحلیل معنایی را ایجاد نمی کند . از این رو ست که شیوه ما ، احتمال پیو سته رویداد دو صفحه را بکار می گیرد تا فا صله بین آنها را تخمین بزند . اسختنباط ما این اسخخت که ، اگر کاربران ) بر مبنای آماری ( از یک صخخفحه ) مثالً ، A ) بازدید کنند و سخخپس از صفحه دیگر ) مثالً ، B ) بازدید نمایند ، در اینصورت باید نسبتی قوی بر حسب – محتوی ) و در نتیجه تشابه و همانندی ( در ۶ اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی ۳ خرداد ماه ۹۵-اردبیل بین دو صفحه بوجود آید .به لحاظ ریا ضی ، می گوییم که روند کلیک نمایی C وجود دارد . توالی صفحات را در روند کلیک نمای i بصورت زیر : در نظر بگیرید ، که اولین اندکس بیانگر تعداد روند کلیک نمایی است ، و دومین اندکس بیانگر توالی است که بر اساس آن صفحه در طی آن جلسه بازدید شده است . نماد A بیانگر یک صفحه ، و نماد t بیانگر زمانی است که در آن زمان ، صفحه در د سترس قرار گرفته ا ست . احتمال پیو سته رویداد دو صفحه ، به عبارتی An Am , ب صورت آنچه در زیر می آید تعریف می گردد . که T مجموع تعداد جفت های صفحه ، و {۰{I یک متغیر شاخص است که بصورت زیر تعریف می شود . که e v  g ثابت های معین می باشند . متغیر شاخص تا ۱ قابل ارزیابی می باشد آنهم در صورتی که صفات در فاصله , , معینی از هم در دسترسی قرار بگیرند ، در صورتی که زمانهای دسترسی بین صفحات متوالی بیشتر از آستانه )  v ( باشند ، و در صورتی که منفرد در یک دوره زمانی مناسب )  e ( مورد بررسی قرار گیرند . این شرایط این اطمینان ر حاصل می کند که عملیات کند و تدریجی مسخختثناً گشخخته ، و اینکه جلسخات دارای وقفه با هم رخ ندهند . از این رو ، عملکرد شخخاخص بدین نحو است که ، صفحاتی یک تابع بطور یکنواخت کاهش دهنده احتمال پیوسته رویداد می باشد . } برای مثال ، (۰ (p-1 } ارزش تبدیل یک روند کلیک نمایی به دیگری با اسخختفاده از درج ، حذف و جابجایی محتویات صخخفحه بصخخورت فاصخخله بین روندهای کلیک نمایی پذیرفته می شود . ) برای جزئیات بی شتر } v } را مورد توجه قرار دهید ( . ما یک نمونه برداری را طراحی کرده ایم که وب سایت را کپی برداری کرده ، و کاربران دارای عالیق و سالیق معلوم را نمونه برداری می کند و هدف ما این بوده که اگر برای تسخت الگوریتم مان اطالعاتی را بدسخت آوریم . در این محیط نمونه برداری شخده ، محتویات صخفحات معلوم و مشخخص ه ستند ، و برر سی ما ن شان می دهد که شیوه پی شنهادی برای تخمین دقیق فوا صل واقعی بین صفحات قابل بکار گیری می باشد و نتایج حاصله مفیدند تا محاسبه نمائیم که آیا ، بر مبنای روند کلیک نمایی انفرادی دو کاربر ، یکی با دیگری جور در می آید یا خیر ]۵٫] بکار گیری استراتژی باال این اطمینان را حاصل می کند که گروهها ” مشابه و جور ” هستند که برای هر کاربر در یک گروه ، کاربر مشخخابهی در هر یک از گروههای دیگر موجود اسخخت . بنابراین ، یک متغیر بازاریابی در بین گروهها قابل تغییراسخخت ، و نتیجه تغییر م ستقیماً از طریق تفاوت واکنش های گروهها قابل محا سبه می با شد ) گروههای م شابه همدیگر ه ستند ، با این استثناس که آنها در معرض متغیر بازاریابی متفاوتی قرار می گیرند . ( بطور وضوح ، کاری بس مشکل است که این شبیه سازی را با اشکال قدیمی تر تحقیقات بازاریابی ، که اطالعات ضمنی از قبیل روند کلیک نمایی به سهولت در آنها در دسترس نیست ، عملی سازیم]۶٫] ۴ -راهکارهاومحدودیتهای تبلیغات اینترنتی راهکارهای تبلیغات اینترنتی به صورت زیر می باشد:

۱ .راهاندازی پایگاه اینترنتی ۲ .ارسال نامه الکترونیکی ۳ .ایجاد کلوب مشتریان ۴ .درج آگهی رایگان تبلیغاتی در آگهی نامههای اینترنتی استفاده از دامنههای مفید نمونه دامین ۵ .ایجاد نمایشگاه الکترونیکی ۶ .راهاندازی فروشگاه الکترونیکی محدودیتهای تبلیغات اینترنتی بصورت زیر است: ۱.مشخصات و ویژگیهای مخاطبان: اکثر کاربران اینترنت به محصوالت و تکنولوژی مربوط به رایانه عالقهمند هستند و از این رو اکثر تبلیغات شبکه برای محصوالت مرتبط با رایانهاست. تنها ۱۴ درصد تبلیغات برای سایر محصوالت مصرفی و کمتر از ۱۰ درصد آن برای اتوموبیل، مسافرت و خدمات مالی است. ۲٫محدودیت مخاطبین: غالب کاربران اینترنت در گروه سنی خاصی قرار دارند که این امر موجب کاهش مخاطبین این نوع از تبلیغات میشود. ۳ .ازدحام: با زیاد شدن تعداد آگهیهای تبلیغاتی احتمال مورد توجه قرار گرفتن آگهیها به شدت کاهش مییابد. ۴٫فقدان کنترلهای الزم در مورد محتوای تبلیغات اینترنتی: یکی از محدودیتهای تبلیغات اینترنتی فقدان کنترلهای الزم میباشد. مرکز آموزشی ارتباطات رسانهای آمریکا، اینترنت را شبکه فریب نامیده است، چرا که برخی از تبلیغکنندگان با هدف قرار دادن کودکان با پیامهای تبلیغاتی زیرکانه، سعی در فریب آنان دارند]۷٫] ۸ اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی ۳ خرداد ماه ۹۵-اردبیل ۵ -روش های بازاریابی اینترنتی ۵ -۱ -بازاریابی اینترنتی با موتورهای جستجو ۱ یکی از ابزارهای بازاریابی اینترنتی موتور های جستجو می باشند. بازاریابی اینترنتی با موتورهای جستجو به دو صورت رایگان و پولی انجام می شود. در روش رایگان با بهینه سازی صحیح و اصولی وب سایت و استفاده از تکنیکهای سئو، وب سایت شما در نتایج جستجو باالتری نسبت به سایر وب سایتها قرار می گیرد و بازدیدکنندگان بیشتری را به وب سایت شما هدایت می کند و فروش وب سایت را افزایش دهند. در روش پولی موتورهای جستجوی معروف مانند گوگل در راستای ارتقای بازاریابی اینترنتی عالوه بر روش فوب این امکان را به کاربران می دهند که با پرداخت هزینه برای یک کلمه کلیدی خاص در باالی نتایج جستجو ظاهر شوند. ۵ -۲ -بازاریابی اینترنتی با شبکه های اجتماعی ۲ ابزار دیگر بازاریابی اینترنتی استفاده از شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک می باشد. این روش نیز به دو صورت رایگان و پولی انجام می شود. در روش رایگان فعالیتهای منظم شما در شبکه های اجتماعی کاربران را با برند شما و محصوالتی که ارائه می دهید آشنا می کند. روش پولی نیز در ازای پرداخت هزینه، تبلیغ شما در صفحات مختلف این شبکه ها ظاهر می شود. بازاریابی اینترنتی در شبکه های اجتماعی نسبت به بازاریابی با موتورهای جستجو از شانس کمتری برای جذب ترافیک و خریدار برخوردار می باشد اما می توان از آنها به بهترین شکل ممکن برای معرفی برند و محصوالت خود استفاده کرد. ۵ -۳ -بازاریابی اینترنتی با محتوای مناسب ۳ بازاریابی محتوایی در واقع مهمترین بخش بازاریابی اینترنتی می باشد. موتورهای جستجو بدنبال محتوای با کیفیت هستند و به واسطه محتوایی که در وب سایت خود منتشر می کنید بازدیدکنندگان فراوانی از طریق موتورهای جستجو وارد وب سایت شما می شوند. درصورتیکه این بازدیدکنندگان محتوای شما را بپسندند آن را در وب سایت های دیگر و پروفایلهای شبکه های اجتماعی خود منتشر می کنند و محبوبیت شما افزایش می یابد. ۵ -۴ -ویدئو ماركتینگ ۴ آموزش تصویری که به مراتب جذاب تر و تاثیر گذارتر از آموزش نوشتاری است نوع دیگری از بازاریابی اینترنتی است. با افزایش سرعت اینترنت و وجود شبکه های اجتماعی ویدیویی مثل یو تیوب، اکثر کاربران در اینترنت به دنبال ویدیو های آموزشی و کاربردی مورد نیاز خود می گردند. در صورتیکه از محصوالت و خدماتی که در شرکت خود ارائه می دهید ویدیوهای جذابی تهیه کنید و آنها را در اینترنت منتشر کنید، بازدیدکنندگان بسیار زیادی با شما و خدماتی که ارائه می دهید آشنا خواهند شد]۲٫] ۶ -فواید بازاریابی اینترنتی فواید بازاریابی اینترنتی بصورت زیر می باشد. ۱ )شبانه روزی و بی وقفه بودن بازاریابی اینترنتی ۲ )قابلیت ایجاد تغییرات مطابق روز ۳ )مناسب برای شرکتهایی که از لحاظ منابع مالی با مشکالت مواجه هستند ۴ )دسترسی دایم به خدمات ۱Search Engine Marketing 2 Social Media Marketing 3 Content Marketing 4 Video Marketing 9  ۶ )سفارشات مبتنی بر نیاز مشتری ۷ )تماس غیر شخصی با بازاریابی اینترنتی ۸ )دسترسی تمام کاربران به فروشگاه مجازی ۹ )هزینه کمتر بازاریابی اینترنتی ۱۰ )کاهش خطاهای انسانی ۱۱ )صرفه جویی در وقت با بازاریابی اینترنتی ۱۲ )امکان توزیع سفارش و فروش برای تک تک مشتریان ۱۳ )کاهش زمان انتظار برای دریافت کاالها و خدمات دیجیتالی با بازاریابی اینترنتی ]۷٫] ۷ -نتیجه گیری گ سترش سریع اینترنت بعنوان یک ابزار در تجارت نیاز به نوآوری های پیو سته را بر می انگیزد . شرکتهای تجاری واقعی ، که بر مبنای شراکتهای شرکت های تجاری کوچکتر و سایر تحوالت تشکیل می شوند ، شرایط سرویس دهنده ای تجاری نسل – بعدی را از نو تعریف و ت شریح می نمایند . با این وجود ، در این زمینه که یک شرکت تجاری باید از پایگاه ق شری اش مطلع شده ، شک و تردیدی نیست . همانطور که بدیهی و معلوم است ، راهبردهای خرده فروشی و ویژگی های قشری از تاثیر زیادی بر ح سا سیت تبلیغات برخوردارند . از این لحاظ ، تحقیقات بازاریابی پتان سیل مهمی را در دارند تا اینکه یک شرکت تجاری را کمک کنند تا قشخرهایش را بهتر بشخناسخد . ممکن اسخت نگرانی هایی پنهانی از کار تحقیقات بازاریابی آنالین ناشخی شخوند . شرکتهای مختلف دستورالعمل های مربوط به بکار گیری مناسب از اینترنت جهت تحقیقات بازاریابی و بهره مندی از نظریه ها را ارائه می سازند . وقتی اندازه دستور العمل ها بخوبی اجرا شوند ، تحقیقات بازار یابی آنالین به شرکتهای تجاری با ان های مختلف منفعت و فایده رسانده ، رقابت را افزایش داده ، و ارزش فراینده ای را برای بیشتری به همراه دارند . در واقع ، عرضه یک کوپن – الکترونیکی بر مبنای اطالعات گرد آوری شخخده به تاجر این امکان را می دهد تا پیشخخنهاد مربوطه را به مشتریان ارائه دهد ضمن اینکه در همان حین به مشتریان این امکان را می دهد که قدرت خریدشان را افزایش دهند .

فهرست منابع

۱ .واکر اورویل . استراتژی بازاریابی. ترجمه ٔ دکتر سید محمد اعرابی و دکتر مهدی خادمی، دفتر پژوهش های فرهنگی .۱۳۹۴ ۲٫ http://www.marketingininternet.ir 3. E Business Research Center ۴۰۱ Business Administration Building University Park, PA ۱۶۸۰۲ ۴٫ Jobber,David (2004), “Principles and Practice of Marketing”,4 th ed ,London:McGraw-Hill. 10 اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی ۳ خرداد ماه ۹۵-اردبیل ۵٫ Rafi,Mohammad et al (2002), “Internet Marketing : building Advantage in Networked Economy”,New York: McGraw-Hill. 6. Kotler,Philip et al (2001), “Principles of Marketing”,3rd ed,Upper Saddle River,New Jersey : Prentice Hall. 7. Chaffey,Dave (2004),”E-Business and E-commerce Management: Strategy,Practice”,UK: Prentice Hall.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر

نظراتی که حاوی توهین و تضییع حق بوده یا ضعیف و دارای بار حقوقی باشد، تائید نخواهند شد


آخرین اخبار