محمدعلی مریزاد، عکاس خبرگزاری تسنیم از رسیدگی مادر این خانواده به فرزندان معلولش گزارشی تهیه کرده است.

(تصاویر) مهر مادری به فرزندان معلول
(تصاویر) مهر مادری به فرزندان معلول
(تصاویر) مهر مادری به فرزندان معلول
(تصاویر) مهر مادری به فرزندان معلول

(تصاویر) مهر مادری به فرزندان معلول

(تصاویر) مهر مادری به فرزندان معلول

(تصاویر) مهر مادری به فرزندان معلول

(تصاویر) مهر مادری به فرزندان معلول

(تصاویر) مهر مادری به فرزندان معلول

(تصاویر) مهر مادری به فرزندان معلول

(تصاویر) مهر مادری به فرزندان معلول

(تصاویر) مهر مادری به فرزندان معلول

(تصاویر) مهر مادری به فرزندان معلول

(تصاویر) مهر مادری به فرزندان معلول