دکتر بابک رضازاده در آیینی که با دکتر بلوچی مشاور اجرائی مدیر عامل انتقال خون برگزار شد از خدمات ایرج غفاریان سرپرست سابق انتقال خون اردبیل تقدیر شد.

دکتر بابک رضازاده پیش از این مدیر شبکه بهداشت شهرستان مشگین شهر و رییس بیمارستان فاطمی اردبیل بود.