علی عبدی گوده کهریز:

مهر بوی مهربانی می دهد

 سپاس خدایی را که به ما توفیق داد تا بار دیگر چشمانمان به جمال زیبای مهر روشن شود و عطر شکوفه های زیبایش، شامه مهر دوستان و مهرورزان را با شمیم دل انگیزش بنوازد. کتاب، این یار مهربان ، شکوفه مهر است و عطر این یار مهربان  ، یادآور مهربانی هاست که: (مهر بوی... 

آخرین اخبار