پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » بنگاه اقتصادی
به قلم اکبر غیور :

بنگاهی اقتصادی یا نهادی سیاسی

ایلقار نیوز:مجلس ، مرکز ثقل سیاسی یک جامعه است .نهادی سیاسی با کار ویژه های مشخص و معین برای تدوین قانون و نظارت بر همه امورات کشور به منظور تحقق یک حکمرانی خوب . حال اگر شما برای رسیدن به این مرکز سیاسی، در نبود احزاب ، مبالغ هنگفتی پول صرف کنید ، مجلس... 

دانشگاه آزاد ، بنگاه اقتصادی یا توسعه شرکتهای دانش بنیان

ایلقار نیوز : مدتی است دانشگاه آزاد در قالب برنامه های توسعه شرکتهای دانش بنیان اقدام به عقد قرار داد با ادارات وشرکتها می نماید .این اقدام تحت هر عنوانی که باشد این واقعیت را نشان می دهد که این دانشگاه جهت تامین بخشی ازهزینه های خود به جهت کاهش شدید تعداد... 

آخرین اخبار