پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » توسعه اقتصادی استان

اقتصاد مولد ضرورت توسعه

ایلقار نیوز : توسعه اقتصادی امروزه به عنوان مهمترین دل مشغولی مدیران سیاسی جوامع تبدیل شده است. صاحبنظران اقتصادی دستیابی به رشدی موزون و توسعه ای پایدار را کلید حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی تلقی می کنند. توسعه استانها در چارچوب توسعه ملی نیز جایگاهی... 

آخرین اخبار