پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » دکتر ایماشی
رئیس شبکه بهداشت ودرمان مشکین شهر : 

به شدت مایل به تغییرات مدیران خسته هستم

ایلقار نیوز : رئیس شبکه بهداشت و درمان مشکین شهر گفت : به شدت مایل به تغییرات هستم و اعتقاد دارم فردی که خسته و بی انگیزه است باید کنار برود و نیروهایی جایگزین شود که انگیزه و روحیه کار داشته باشند اما به خاظر بحران موجود و زمان بر بودن پروسه تغییرات در... 

آخرین اخبار