پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » محمد شیرین زاده
محمد شیرین زاده:

شگفتیهای مسافت

ایلقارنیوز: سریعترین پدیده در جهان نور است و بدون نور وانرژی (ستارگان )جهان هیچ و ساکت می باشد اولین روشنایی در فضا وجهان زمان را بوجود آورد و زمان قبل ازاولین روشنایی در جهان بی معنی بود تکامل در هر جهت وبر هر کائنات وجود دارد مثبت ومنفی این دو پدیده بر... 

آخرین اخبار