پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » مسئولیت حمایتی در بحران یمن
بهمن بهری خیاوی:

مسئولیت حمایتی در بحران یمن از سال 2011 تا 2015

ایلقار نیوز : با وجود اینکه جامعه ی بین الملل سال به سال در حال پیشرفت در عرصه های مختلف از جمله حقوق انسان دوستانه و شخصیت انسانی است اما با این وجود وقایع و خشونتها و جنایتهایی را در جای جای جهان شاهدیم .این عدم تطابق بین پیشرفت حقو ق و وقایع غیر انسانی... 

آخرین اخبار