پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » معجزه آبخیزدار
شهروز خرمی - مشاور معاون وزریر  و  کارشناس ارشد اتاق پایش وزارت جهاد:

بحران کم آبی  و  معجزه آبخیزدار  و آبخوانداری

ایلقارنیوز: کشور ایران به لحاظ اقلیمی و آب و هوایی از مناطق گرم و خشک دنیا به شمار می رود به طوری که میانگین بارندگی سالانه حدود 250 میلیمتر است  و  کاهش نزولات آسمانی  موجب تشدید این بحران شده است و در صورت وجود بارندگی مناسب،  تبخیر آب معضلی  است. که این... 

آخرین اخبار